1

Privacybeleid somnishop.nl (vanaf Maart 2019)

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is elke informatie waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste juridische mededeling van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn in de eerste plaats technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt of wanneer u de pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving is vermeld als u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Het recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens, en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerking verantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. (Contradictie na artikel 21, lid 1, AVG).

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. (bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG).

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw hiertegen maatregelen kunt nemen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is elke informatie waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijv. via e-mail) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Bericht betreffende de verantwoordelijke voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op deze website is:

health.On Ventures GmbH
Im Gewerbegebiet 5
91093 Heßdorf
Duitsland

Telefoon: +49 9135 422 97 80
E-mail: service@healthonventures.com

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Elke betrokkene heeft het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats, zijn arbeidsplaats of de plaats van de vermoedelijke overtreding, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

De belangrijkste regelgevende autoriteit voor kwesties met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waar ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Dat is het geval: Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, Duitsland, Tel.: 0981/53-1300, E-mail: poststelle@lda.bayern.de.

Recht op gegevens portabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch in een standaard, machine leesbaar formaat aan uzelf of aan een derde te laten leveren. Als u rr directe overdracht van uw gegevens wilt aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch haalbaar.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als site-operator toestuurt. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze van “http://” in “https://” verandert en het slotpictogram in de adresbalk van uw browser wordt weergegeven.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden gelezen worden.

Versleutelde betalingen op deze website

Wanneer u na een kostenplichtige overeenkomst, ons uw betalingsgegevens (bijv. creditcardnummer) moet toesturen, hebben wij deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.

Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (bv. Visa/MasterCard) worden alleen via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen uitgevoerd. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze van “http://” in “https://” verandert en het slotpictogram in de browserbalk wordt weergegeven.

In het geval van versleutelde communicatie kunnen betalingsgegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, rectificatie, beperking van de verwerking, blokkering, verwijdering

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u te allen tijde het recht om gratis te worden geïnformeerd over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, de verwerking ervan te beperken, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in onze bedrijfsgegevens is vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht op een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat bij bedrijfsgegevens staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Indien u bezwaar heeft aangetekend op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Tegenspraak tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens gepubliceerd in het kader van de website wettelijke kennisgeving eise. Dit heeft betrekking tot het verzenden van promotionele en informatieve materialen die niet uitdrukkelijk zijn gevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen wanneer ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site.

U kunt uw browser zo configureren dat hij u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden geconfigureerd dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer uw browser wordt gesloten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, onder f), van het AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Server log bestanden

De website provider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in “server log files”. Dit zijn in het bijzonder:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL verwijzer
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het server verzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier of per e-mail, verzamelen wij de gegevens die op het formulier zijn ingevuld of per e-mail zijn verzonden, inclusief de contactgegevens die u hebt verstrekt, om uw vraag te beantwoorden en eventuele vervolgvragen. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert op het contactformulier of verzonden per e-mail alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1)(a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier of per e-mail opgeeft, totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de opslag ervan niet langer geldt (bijvoorbeeld nadat u aan uw verzoek hebt voldaan). Alle dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende de verplichte bewaartermijnen, blijven door deze bepaling onverlet.

Commentaar achterlaten op deze website

Als u de commentaarfunctie op deze plaats (in het bijzonder: blogcommentaren, vragen & antwoorden, klantenbeoordelingen) gebruikt, zal het tijdstip waarop u de commentaar heeft geplaatst en uw e-mailadres samen met uw commentaar, evenals uw gebruikersbenaming worden opgeslagen.

Onze commentaarfunctie slaat de IP adressen op van de gebruikers die commentaar plaatsen. Wij hebben deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen illegale, beledigende of lasterlijke inhoud.

Als gebruiker van deze site kunt u zich zo nodig ook abboneren om de commentaarfeed te ontvangen. U ontvangt in dit geval een bevestigingsemail, om te controleren, of u de eigenaar bent van het gegeven emailadres. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze functie door te klikken op de link in de e-mails. De gegevens die u hebt opgegeven toen u zich abonneerde op de opmerkingen feed zullen dan worden verwijderd, maar als u deze gegevens aan ons hebt verstrekt voor andere doeleinden of elders (zoals het inschrijven op een nieuwsbrief), zal het worden bewaard.

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website tot de becommentarieerde inhoud volledig verwijderd is of de commentaren om wettelijke redenen (laster, enz.) moeten worden verwijderd.

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming per Art. 6 (1) a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens voor zover het noodzakelijk is om juridische relaties met ons op te bouwen of aan te passen (masterdata). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) b)AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om te voldoen aan een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) in de mate die nodig is om u in staat te stellen toegang te krijgen tot onze service of om u daarvoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de opdracht of beeindiging van de zakelijke samenwerking, tenzij we ze nodig hebben om onze wettelijke verplichtingen na te komen of om onze wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Klantenrekening

U kunt vrijblijvend een gratis klantenrekening aanmaken. Daarbij kunnen verschillende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, zoals uw e-mailadres of uw voor- en achternaam. Wij geven deze niet door aan derden. De basis voor deze gegevensverwerking is de respectieve toestemming van de gebruiker, art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. 

Na het inloggen op de klantenrekening kunnen de opgeslagen gegevens te allen tijde door u worden ingezien of gewijzigd, dit laatste echter niet voor reeds geplaatste bestellingen. Als u niet actief uitlogt uit de klantenaccount, blijft u ingelogd in uw klantenaccount, ook als u de SomniShop website verlaat. 

Uw klantenaccount bij ons is beveiligd met een wachtwoord. U kunt uw eigen wachtwoord instellen, maar u moet wel onze veiligheidsrichtlijnen volgen. De gegevens die nodig zijn voor de toegang tot uw klantenrekening (e-mailadres en wachtwoord) moeten vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. 

U heeft de mogelijkheid om uw klantenaccount te allen tijde te laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar onze klantenservice (service@somnishop.nl). De verwijdering van uw in de klantenrekening opgeslagen gegevens heeft geen invloed op de gegevens waarvan de opslag of verwerking vereist is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke vorderingen of volgens wettelijke bepalingen (bijv. van commerciële of fiscale aard), art. 17, lid 3, onder e) en b), DSGVO.

Gegevens die worden verzonden bij het sluiten van een contract met onlinewinkels, detailhandelaren en postorderbedrijven

We geven persoonlijk identificeerbare gegevens door aan derden in de mate die nodig is om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn belast met het leveren van goederen aan uw locatie of aan banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel doorgegeven, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of rechtsgrondslag. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) b) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om te voldoen aan een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

4. Analyse Tools en Reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. De onderneming wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website en de reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google in de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres dat naar een server van Google in de VS wordt gestuurd, verkort en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser plugin

U kunt het opslaan van deze cookies verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen u er echter op wijzen dat dit kan betekenen dat u niet van alle functionaliteit van deze website kunt genieten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden doorgegeven door het downloaden en installeren van de browser-plugin, die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl External link icon .

Bezwaren tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Schakel Google Analytics uit. Opt-Out werkt alleen voor deze website en alleen voor de browser die u gebruikt voor de Opt-Out. Belangrijk: Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u zich opnieuw afmelden (klik opnieuw op de link hierboven).
Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, raadpleegt u het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en External link icon .

Opdrachtafhandeling

We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demographic data collection by Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische kenmerken van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens komen uit op interesse-gebaseerde reclame van Google en gegevens van bezoekers van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifiek individueel persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het gedeelte “Weigering van het verzamelen van gegevens”.

Opslagduur

Door Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die met cookies gebruikerskenmerken (bijv. User ID) of Advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick cookies, Android Advertising ID) verbonden zijn, worden na 25 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl External link icon .

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Als onderdeel van Google AdWords maken we gebruik van zogenaamde conversie-tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Mocht de gebruiker bepaalde pagina’s van de website bezoeken en is de cookie nog niet verlopen, dan kunnen Google en de website u vertellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie verkregen met de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor de AdWords adverteerders die gekozen hebben voor conversie tracking. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een tagpagina voor het traceren van conversies. Adverteerders verkrijgen echter geen informatie die gebruikt kan worden om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u dit uitschakelen door de Google Conversion Tracking Cookie uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Daarbij wordt u niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website en de reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl External link icon .

U kunt uw browser zo configureren dat hij u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden geconfigureerd dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer uw browser wordt gesloten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Deze service wordt geleverd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

reCAPTCHA wordt gebruikt om na te gaan of de gegevens die op onze website worden ingevoerd (zoals op een contactformulier) zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is geweest, of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website wordt niet geadviseerd een dergelijke analyse uit te voeren.

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) f) AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn site tegen misbruik van automatisch kruipen en spam.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende websites: https://policies.google.com/privacy?hl=nl External link icon  and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html External link icon .

Google Ads / Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende mogelijkheden van Google AdWords en DoubleClick. Deze service wordt geleverd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Deze functie maakt het mogelijk om voor doelgroepen met Google Analytics Remarketing gecreëerde promotionele marketing te koppelen aan de apparaatoverschrijdende mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Hierdoor kunnen advertenties worden weergegeven op basis van uw persoonlijke interesses, geïdentificeerd op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon), op andere apparaten (zoals een tablet of computer).

Als u uw toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel aan uw Google-account koppelen. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelen Google Analytics / Ads Google-authenticated user ID’s die tijdelijk gekoppeld zijn aan onze Google Analytics of Google Ads gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device advertising.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door u af te melden voor gepersonaliseerde reclame in uw Google-account via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ External link icon . Als alternatief kunt u de deactivatiepagina van het Network Advertising Initiative gebruiken voor uw bezwaar.

De in uw Google-account verzamelde gegevens worden alleen verzameld op basis van uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6, lid 1, onder a AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de gegevensverzameling gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De gerechtvaardigde belangstelling vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsvoorschriften vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ External link icon .

Microsoft-reclameprogramma

Onze online shop maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Bing advertenties” en de bijbehorende conversie tracking, een dienst van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, “Microsoft”). Wanneer u op een advertentie van Microsoft Bing Ads klikt, wordt er een cookie op uw apparaat ingesteld om de conversie te volgen. Als u een website van onze online winkel bezoekt en de conversie tracking cookie nog steeds geldig is, dan kunnen Microsoft Bing Ads en wij vaststellen dat u op de advertentie geklikt hebt die bij Bing Ads is geplaatst en naar de pagina bent doorgestuurd. Wij gebruiken de informatie die met de conversietrackingcookie wordt verzameld om statistieken over het gebruik van Microsoft Bing Ads samen te stellen. We leren onder andere het totaal aantal gebruikers die op een advertentie hebben geklikt die door ons bij Microsoft Bing Ads is geplaatst en zo een website van onze online shop hebben bereikt.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website en de reclame te optimaliseren.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van deze analyseservice door het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door uw browser hierop in te stellen (bijvoorbeeld door het accepteren van cookies in het algemeen te blokkeren). Uw gebruik zal dan niet worden geregistreerd in onze conversie tracking statistieken. U kunt ook het gebruik van de analyseservice voorkomen door op de volgende link te klikken: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL External link icon  om uw bezwaar kenbaar te maken. Nadere informatie kan gevonden worden op de volgende pagina: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement External link icon .

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) om de conversie te meten.

Dit stelt ons in staat om het gedrag van bezoekers van de site te volgen nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door te klikken op een Facebook-advertentie. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclame te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website en wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, volgens het Facebook-Datenverwendungsrichtlinie gebruiken kan. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van gegevens kan door ons als exploitant van de site niet worden beïnvloed.

Raadpleeg de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/ External link icon .

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” deactiveren in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/? External link icon entry_product=ad_settings_screen External link icon . U moet ingelogd zijn op Facebook om dit te doen.

Zelfs als u geen Facebook-account hebt, kunt u op Facebook gebaseerde reclame op basis van het gebruik van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren External link icon .

Push berichten-Dienst OneSignal

We gebruiken OneSignal, een push message service van OneSignal Inc. 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, Verenigde Staten (hierna “OneSignal” genoemd). Op deze manier sturen we gebruikers, met hun voorafgaande toestemming, berichten (zogenaamde pushberichten) via hun browser en organiseren, analyseren en optimaliseren we de verzending van pushberichten. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van OneSignal, beschikbaar op https://onesignal.com/privacy_policy External link icon . De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG.

5. Nieuwsbrief / Informatie Emails

Nieuwsbrief gegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee akkoord gaat deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

Daarom zullen wij de gegevens die u invoert alleen verwerken op het contactformulier met uw toestemming per Art. 6 (1) a) AVG. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

De gegevens die u bij de registratie voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, zullen worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt, waarna deze gegevens zullen worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor de opdrachtafwikkeling) blijven onaangetast.

Enquêtes, informatie of reclame per e-mail (“informatie-e-mails”)

Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst, zullen wij het gebruiken om u enquêtes, informatie of andere reclame over soortgelijke producten of diensten te sturen in overeenstemming met de wettelijke vereisten van 7 lid 3 UWG. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken zonder andere kosten te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Om hiertegen bezwaar te maken, volstaat het bijvoorbeeld om een e-mail te sturen naar service@healthonventures.com of op de afmeldlink in onze e-mails te klikken. Als u bezwaar aantekent, wordt het betreffende e-mailadres onmiddellijk geblokkeerd voor verdere verwerking van de advertentiegegevens.

De verwerking van het e-mail adres voor dit doel wordt uitgevoerd op basis van art. 6, onder f AVG. Wij hebben een legitiem belang bij het continu optimaliseren van onze website en het aanbieden van geschikte producten.

ActiveCampaign / Klaviyo

Deze website maakt gebruik van de diensten van ActiveCampaign en Klaviyo voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatieve e-mails. De aanbieders zijn ActiveCampaign LLC, 1 N Dearborn St., 5th Floor, Chicago, Illinois 60602 Verenigde Staten (“ActiveCampaign”) en Klaviyo Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111 Verenigde Staten (“Klaviyo”).

ActiveCampaign en Klaviyo zijn diensten waarmee onder meer het verzenden van e-mails kan worden voorbereid, aan uw interesses kan worden aangepast, georganiseerd en geanalyseerd. De hiervoor benodigde gegevens (bijv. uw bestelgegevens of uw e-mailadres) worden aan ActiveCampaign of Klaviyo doorgegeven en op hun servers in de VS opgeslagen.

Wij hebben met ActiveCampaign en Klaviyo een overeenkomst inzake de verwerking van bestelgegevens gesloten. Deze omvat ook de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de rechtmatige overdracht van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen. Bovendien hebben Activecampaign en Klaviyo aanvullende maatregelen genomen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen voor de gegevensoverdracht naar de VS in overeenstemming met de vereisten van het arrest van het EHvJ “Schrems II”. Wij controleren voortdurend de wettigheid van de gegevensoverdrachten naar en door Activecampaign of Klaviyo. 

Voor meer informatie, zie i) voor Activecampaign ophttps://www.activecampaign.com/legal/gdpr-updates/gdpr-overview en https://www.activecampaign.com/legal/newscc en ii) voor Klaviyo onder https://help.klaviyo.com/hc/en-us/sections/360011571352-Data-Privacy-and-Protection en https://www.klaviyo.com/legal/dpa

Onze e-mails die met ActiveCampaign of Klaviyo worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van e-mailontvangers te analyseren. Wij kunnen onder meer analyseren hoeveel ontvangers de e-mail hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden vastgesteld of een vooraf bepaalde actie (bijv. aankoop van een product, delen van informatie op sociale media, afmeldingen) heeft plaatsgevonden na het klikken op de links in de e-mail. Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de desbetreffende e-mailontvanger. Dit is om campagnes van nieuwsbrieven of informatieve e-mails te analyseren. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven of informatieve e-mails beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u geen analyses door ActiveCampaign of Klaviyo wenst, dient u zich uit te schrijven voor de e-mailnieuwsbrief of onze informatie-e-mails. U kunt dit op elk moment doen zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Om u uit te schrijven, volstaat het een e-mail te sturen naar service@healthonventures.com of te klikken op de uitschrijflink die zich in onze e-mails bevindt.

In het geval van informatieve e-mails is de gegevensverwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO), in het geval van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). In het geval van bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor informatieve e-mails, zullen wij het niet langer gebruiken voor direct marketing doeleinden. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. In dit geval zullen wij de gegevens wissen die u ons hebt verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

Voor meer details wordt verwezen naar de bepalingen inzake gegevensbescherming van (i) ActiveCampaign onder: https://www.activecampaign.com/privacy-policy en (ii) of Klaviyo onder https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice.

6. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De operator van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacy-modus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De geavanceerde privacy-modus van YouTube sluit echter niet noodzakelijkerwijs het delen van informatie met YouTube partners uit. YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick netwerk, ongeacht of u een video bekijkt of niet.

Wanneer u een YouTube-video op onze site start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je YouTube toestaan om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

YouTube kan ook verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video hebt gestart. YouTube kan deze cookies gebruiken om informatie te verkrijgen over bezoekers van onze website.

Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen in gang worden gezet waar wij geen controle over hebben.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. 6 (1) f) AVG.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl External link icon .

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de gewenste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Zo wordt Google zich ervan bewust dat onze webpagina via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. 6 (1) f) AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq External link icon  en in het privacybeleid van Google op https://privacy.google.com/intl/nl/# External link icon .

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. Anbieter ist die Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het faciliteren van de locatie van door ons opgegeven plaatsen op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. 6 (1) f) AVG.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl External link icon .

7. Betalingsdienstaanbieders

PayPal

Onze website accepteert betalingen via PayPal. De aanbieder van deze dienst is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg).

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u opgeeft aan PayPal verstrekt op basis van Art. 6, lid 1, onder a) (Toestemming) en artikel 6, lid 1, onder a) (Toestemming) 6 (1) b) AVG (verwerking voor contractdoeleinden). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Zij is niet van invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.

Creditcard

Op onze website bieden wij ook creditcardbetalingen aan. De betalingsdienstaanbieder is Stripe, Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin (hierna “Stripe” genoemd).

Als u creditcardbetaling selecteert, worden de ingevoerde betalingsgegevens verzonden naar Stripe en worden uw gegevens verzonden naar Stripe op basis van Art. 6, lid 1, onder a) (Toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b) (Toestemming) 6 (1) (b) AVG (verwerking om aan een contract te voldoen). U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de gegevensverwerking in het verleden.

iDeal

Op onze website bieden wij betalingen met iDeal aan. Deze betalingsdienst wordt aangeboden door Stripe, StripePayments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin (“Stripe”).

Als u ervoor kiest om via iDeal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invult naar Stripe gestuurd.

De overdracht van uw gegevens aan Stripe is gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming) en Art. 6 lid 1 sub b AVG (verwerking ter uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

Klarna

Wij maken gebruik van de betalingsservice Klarna om u veilige en comfortabele betalingsopties aan te bieden, zoals bijv. de aankoop op rekening of de aankoop in termijnen.

Klarna is een dienstverlening van Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als u gebruik maakt van Klarna worden bepaalde gegevens aan Klarna verstrekt, namelijk:  persoonlijke gegevens zoals bijv. uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw IP-adres of uw telefoonnummer, uw betaalgegevens, zoals bijv. bankrelatie of kaartnummer, gegevens die betrekking hebben op uw bestelling, zoals bijv. factuurbedrag, aantal artikels of productnamen. 

Deze informatie wordt door Klarna verzameld, opgeslagen en verwerkt om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren, de betaling en betalingsgerelateerde verrichtingen te verwerken en fraude te verhinderen.

Klarna gebruikt uw gegevens met name ook voor een zogenaamde “scoring”. Hierbij wordt op basis van statistisch-mathematische modellen beslist of Klarna met u een overeenkomst wenst aan te gaan, voort te zetten of te beëindigen. Hiertoe worden ook gegevens gebruikt over uw eerdere betaalgeschiedenis en waarschijnlijkheidswaarden met betrekking tot uw aanstaande betalingsvermogen.

De verwerking van gegevens gebeurt volgens de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming en de verkoopvoorwaarden van Klarna. Deze vindt u hier: https://www.klarna.com/nl/privacy/.

Klarna kan uw gegevens ook doorgeven aan gelieerde ondernemingen van de Klara Groep evenals aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de gegevens verwerkt worden in opdracht van Klarna.  

Verder verstrekt Klarna uw gegevens aan kredietinformatiebureaus die u terugvindt in deze lijst: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/credit_rating_agencies.

De verwerking van uw gegevens door Klarna gebeurt voor de uitvoering van de betalingsovereenkomst tussen Klarna en uzelf (art. 6 lid. 1 sub b AVG) evenals op basis van het legitiem belang van Klarna om veilige betaalmethoden aan te bieden en fraude te voorkomen (art. 6 lid. 1 sub f AVG).

8. Anti-snurktest

Wij verzamelen en slaan de resultaten van de test van de SomniShop anti-snurk op om de testresultaten in geaggregeerde vorm te analyseren en de test continu te verbeteren. Hiervoor verzamelen we de testresultaten anoniem en met een willekeurig gegenereerde numerieke code die geen informatie geeft over uw persoon. Wij hebben een legitiem belang bij deze gegevensverzameling en -verwerking voor analyse en verbetering van de test in overeenstemming met Art. 6 (1) f) AVG. Er worden geen persoonlijke gegevens, zoals het volledige IP-adres, samen met het testresultaat verzameld en opgeslagen, tenzij u ons uw toestemming hebt gegeven. Feedback over het testresultaat wordt alleen met uw toestemming verkregen. De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

9. Solicitatie

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt (zoals persoonlijke gegevens, contactgegevens, certificaten en arbeidsrapport ). Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het sollicitatieproces, in het bijzonder om een beslissing over uw sollicitatie te nemen. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), AVG (algemene contractinitiatie) en § 26 BDSG.

Bewaringstermijn van de gegevens

Indien wij niet in staat zijn u een arbeidsovereenkomst aan te bieden, u een vacature af te wijzen, uw sollicitatie in te trekken, uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of ons te verzoeken de gegevens te verwijderen, worden de door u verstrekte gegevens, met inbegrip van eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, maximaal een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure (bewaartermijn) bewaard om de gegevens van de sollicitatieprocedure in geval van afwijkingen te kunnen traceren (art. 6, lid 1, onder f AVG). U kunt bezwaar maken tegen deze opslag als u legitieme belangen heeft die zwaarder wegen dan onze belangen.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht of een andere wettelijke reden voor verdere opslag bestaat. Als het duidelijk is dat de bewaring van uw gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn noodzakelijk is (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), zal de verwijdering pas plaatsvinden wanneer de gegevens irrelevant zijn geworden. Andere wettelijke opslagverplichtingen blijven onverlet.

Gebaseerd op een voorbeeld van e-recht24.de External link icon