1
Meer dan 250.000 klanten
Gratis verzending vanaf €70,00
Gratis retour binnen de 30 dagen
Assortiment Sluiten
Winkelwagen Loading...
Geen producten in je winkelmand.
Subtotaal:
Loading...
Levering:
Loading...

Totaal (incl. BTW):
Loading...

Naar winkelwagenNaar betaling

Algemene voorwaarden (vanaf januari 2020)

Deel 1

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische transacties tussen ons (health.On Ventures GmbH, Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Duitsland, Tel.: +49 9135 422 97 80, Fax:+49 9131 623 89 41, service@healthonventures.com) en u als contractpartner. De contracttaal is Nederlands.

Secties gemarkeerd met (SO) zijn alleen geldig voor aankopen via onze Online-winkels (inclusief het merk SomniShop).

1. Definities in de zin van deze Algemene voorwaarden

1.1. “Verkoper”, ook wel “wij” of “ons” genoemd: De verkoper in de zin van deze overeenkomst is health.On Ventures GmbH met de bovengenoemde contactgegevens.

1.2. “Consument”: elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn handel, bedrijf of beroep vallen.

1.3. Onder “ondernemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit een rechtshandeling met de verkoper aangaat.

1.4. “Koper”, ook “u”: zowel consumenten als ondernemers in de zin van deze AV.

2. Contractovereenkomst

2.1. Bij koop via de Online-Shop:

2.1.1. De presentatie van de producten en diensten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een bindende bestelling.

2.1.2. Door uw bestelling in onze online shop te plaatsen (door op een knop “Nu kopen” of “Bestellen tegen betaling” te drukken) dient u een bindend verzoek in om een contract met ons te sluiten voor de aankoop van de goederen in de winkelwagen. Wij aanvaarden dit verzoek door een uitdrukkelijke bevestiging van de aankoop per e-mail of brief, echter uiterlijk bij de verzending van de bestelde goederen. Wij hebben het recht om de aanvaarding van de bestelling te weigeren.

2.1.3. Bij de verkoop van onze producten en diensten baseren wij ons steeds uitsluitend op onze algemene voorwaarden, ongeacht het concrete communicatiekanaal.

3. Levering en beschikbaarheid van goederen

3.1. De levertijd wordt op passende wijze verlengd indien de levering door overmacht wordt verstoord. Overmacht wordt gelijkgesteld met andere belemmeringen die de levering beïnvloeden en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (bijv. staking, bevel van autoriteiten of rechtbanken, bedrijfsschade veroorzaakt door brand of water). Ongeacht dit alles hebben wij en u het recht om van de desbetreffende bestellingen af te zien als de overmacht of andere soortgelijke belemmeringen langer dan 4 weken na de overeengekomen leveringsdatum aanhouden.

3.2. Voor zover dit voor u redelijkerwijs mogelijk is, zijn wij gerechtigd tot deelleveringen van afzonderlijk bruikbare producten die in een bestelling zijn opgenomen, waarbij wij de daardoor ontstane extra verzendkosten voor onze rekening nemen.

4. Betalingsvoorwaarden en aanmaningskosten

4.1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de verkoop op basis van de verkoopprijzen, die worden vermeld inclusief omzetbelasting (indien van toepassing) en eventuele afzonderlijk vermelde verzendkosten (inclusief omzetbelasting, indien van toepassing).

4.2. Indien de levering buiten de EU plaatsvindt, kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan (bijv. kosten voor het overmaken van geld, douanerechten, belastingen of vergoedingen). Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk. De verwerking en betaling van deze bedragen is uw enige verantwoordelijkheid (tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald).

4.3. Koop via onze Online-Shops

Bij aankoop via onze online winkels bieden wij verschillende betaalmethoden, waaronder vooruitbetaling, Paypal en aankoop op rekening. Wij behouden ons het recht voor om niet voor elke bestelling bepaalde betalingsmogelijkheden aan te bieden en u naar andere betalingsmogelijkheden te verwijzen. Dit geldt in het bijzonder, voor zover aangeboden, voor de aankoop van de betaalmethode op rekening.

4.3.1. Bij vooruitbetaling worden de bestelde producten pas geleverd na ontvangst van het volledige aankoopbedrag op de door ons opgegeven bank- of PayPal-rekening. Indien wij ondanks een aanmaning binnen twee weken na verzending van de orderbevestiging de verschuldigde betaling niet hebben ontvangen, dan kunnen wij ons door middel van een verklaring in tekstvorm uit het koopcontract terugtrekken. In dit geval is de bestelling dan voor beide partijen ongeldig en zonder verdere gevolgen.

(SO) 4.3.2. Tenzij anders vermeld, is bij aankoop op rekening de koopprijs verschuldigd op de dag waarop wij of een door ons ingeschakelde derde (bijv. de pakketdienst) de goederen aan u of een door u ingeschakelde derde hebben overgedragen. In geen geval zullen wij de kosten van de overdracht voor onze rekening nemen.

4.3.3. Wij maken gebruik van een externe dienstverlener om creditcardbetalingen te verwerken, zodat wij op geen enkel moment toegang hebben tot uw creditcardgegevens. Na het plaatsen van de bestelling wordt het bedrag van uw creditcard afgeschreven.

4.3.4. Het gebruik van de betaalmethoden PayPal ((SO): of Amazon Pay) is voor u gratis. U moet geregistreerd zijn bij de betreffende aanbieder of eerst registreren, dan voor de betaling legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Bij het gebruik van deze twee betalingsmethoden verkrijgen wij op geen enkel moment kennis van uw gedeponeerde bank- of kredietkaartgegevens.

4.3.5. Voor aanmaningen hebben wij het recht aanmaningskosten ten bedrage van EUR 5,00 per aanmaning in rekening te brengen, tenzij de koper bewijst dat wij aanzienlijk lagere of geen aanmaningskosten hebben gemaakt.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald (inclusief verzendkosten).

6. Garantie

6.1. Wij nemen de garantie op ons in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

6.2. Als u in de hoedanigheid van ondernemer koopt, wordt de garantieperiode verkort tot één jaar. Het geldend maken van garantieclaims tegen ons in dit geval veronderstelt ook dat u zich houdt aan uw wettelijke plicht tot het melden van gebreken conform § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel).

7. Beperking van de aansprakelijkheid voor schadeclaims

7.1. Onze aansprakelijkheid voor schade, om welke rechtsgrond dan ook en met inbegrip van aansprakelijkheid voor onze vertegenwoordigers en plaatsvervangers, is beperkt tot opzet en grove nalatigheid, met uitzondering van de bepalingen onder 7.2 en 7.3.

7.2. In geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, d.w.z. een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarvan de contractpartner regelmatig op de naleving ervan kan vertrouwen, zijn wij aansprakelijk voor elke mate van schuld. Indien u in de hoedanigheid van ondernemer koopt, is deze uitbreiding van de aansprakelijkheid beperkt tot voorzienbare, typisch optredende schade, tenzij er sprake is van een opzettelijke plichtsverzuim.

7.3. Bovenstaande bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke aansprakelijkheid voor opzettelijk letsel aan leven, ledematen en gezondheid; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid en in geval van frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

8. Bevoegde rechtbank en rechtskeuze

8.1. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en ons of in verband met deze contractuele relatie is Erlangen (Duitsland) de bevoegde rechtbank voor zover u de overeenkomst als ondernemer hebt gesloten. Hetzelfde geldt indien de woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld.

8.2. Op alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en ons of in verband met deze contractuele relatie, in het bijzonder de toepassing van de bepalingen over de internationale verkoop van goederen (CISG – Weens VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten voor de internationale verkoop van goederen) en het Duitse internationale privaatrecht is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien u de bestelling als consument heeft geplaatst en u op het moment van uw bestelling uw gewone verblijfplaats in een ander land dan Duitsland heeft, blijft de toepassing van de dwingende wettelijke bepalingen van dit land onaangetast door de rechtskeuze in de eerste zin.

9. Nadere informatie voor de consument

9.1. U kunt de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende algemene voorwaarden en onze herroepings- en retourvoorwaarden opvragen op de betreffende verkoopsite, in onze onlineshops onder “Algemene voorwaarden”. Bovendien hebben wij een kopie van deze contracttekst, de annulerings- en retourvoorwaarden en een kopie van de bestelgegevens gedurende 10 jaar permanent opgeslagen. Deze kunnen door de koper te allen tijde gratis bij ons worden aangevraagd. Bovendien kunt u dit document en de gegevens van uw bestelling (zichtbaar op de laatste pagina voordat u uw bestelling bevestigt) afdrukken met behulp van de afdrukfunctie van uw browser of opslaan met de opslagfunctie van uw browser.

9.2. Voordat een offerte definitief wordt ingediend, kunnen invoerfouten in de bestelling worden vastgesteld door het aanbod op een aparte orderbevestigingspagina te controleren en op de orderbevestigingspagina zelf te corrigeren of, in voorkomend geval, na het indrukken van de knop “Terug” van uw browser op de vorige pagina’s.

9.3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr External link icon. In het kader van de verordening betreffende onlinegeschillenbeslechting in consumentenzaken. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenprocedure voor een consumentengeschillencommissie. U kunt uw geschil hiervoor aanmelden voor bemiddeling bij de Stichting WebwinkelKeur, Bisschopstraat 18, 7513AK Enschede, www.webwinkelkeur.nl External link icon.

10. Invoer van gegevens of inhoud in onze online shops

10.1. Alle gegevens die door ons bij het plaatsen van een bestelling worden verzameld, moeten naar waarheid worden vermeld.

10.2. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u ons verstrekt. Zij mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden. Wij zijn niet verplicht om de inhoud (bijv. productrecensies) die u in onze online shop plaatst, te publiceren. Voor het overige zijn onze gebruiksvoorwaarden Productevaluaties / vragen en antwoorden van klanten van toepassing.

11. Gebruik van promotionele vouchers in onze Online-Shops

11.1. Promotionele vouchers zijn vouchers die niet kunnen worden gekocht, maar die wij uitgeven voor promotionele doeleinden zonder enige tegenprestatie van u terug te ontvangen. Promotiebonnen kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld voor een bestelling in onze onlineshop en zijn alleen geldig onder de in de voucher vermelde voorwaarden (bijv. periode, minimale bestelwaarde, artikelen die niet gedekt zijn). De promotievoucher wordt noch contant uitbetaald, noch rentedragend.

11.2. De kortingsbon kan alleen worden ingewisseld tijdens het bestelproces voordat het bestelproces is voltooid. In dit geval verlaagt hij de aankoopprijs met het bedrag van de voucher. Na gebruik van de kortingsbon betalen wij het teveel aan tegoed niet terug.

11.3. Tenzij anders vermeld, mogen meerdere promotionele vouchers niet worden gecombineerd of overgedragen aan derden.

11.4. De kortingsbon wordt niet terugbetaald als de goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd. Indien de kortingsbon alleen geldig is vanaf een bepaalde minimale bestelwaarde, dan hebben wij het recht om het verschil met de oorspronkelijke prijs van de goederen die u bewaart te herberekenen, indien de goederen gedeeltelijk worden geretourneerd en daarmee de minimale bestelwaarde wordt onderschreden.

12. Herroepingsinstructie

Wettelijk herroepingsrecht voor klanten die eindgebruiker zijn.

Herroepingsvoorwaarden –

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (health.On Ventures GmbH, Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Duitsland, Tel.: +49 9135 422 97 80, Fax: +49-9131-623 89 41,E-mail: service@healthonventures.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of per e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om het contract te herroepen. U kunt hiervoor het door ons ter beschikking gestelde formulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons retourneren of overhandigen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent voor een mogelijke waardevermindering van de goederen alleen aansprakelijk indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de eigenschappen en de werking ervan te onderzoeken.

Uitsluiting van het recht op herroeping

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending indien het zegel na levering is verwijderd.

Voorbeeld-herroepingsformulier

Herroepings regels voor klanten die ondernemer zijn

Indien u een klant bent die als ondernemer onze producten bestelt, d.w.z. in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, hebt u geen recht op het hierboven beschreven wettelijke herroepingsrecht.

13. Vrijwillige terugname rechten voor consumenten bij aankoop via onze online winkels

13.1. Vrijwillig recht op retourzending van consumenten gedurende 30 dagen

13.1.1. Ongeacht uw wettelijke herroepings- en garantierechten kunt u alle bij ons als consument gekochte producten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen aan ons retourneren, mits de goederen compleet en in dezelfde staat zijn als bij ontvangst. De termijn begint op de dag na ontvangst van de goederen, de tijdige verzending van de goederen is voldoende om aan de termijn te voldoen. In ieder geval draagt u het transportrisico bij het retourneren van de goederen.

Het recht van retourzending geldt niet voor contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retourzendingen als het zegel na levering is verwijderd.

13.1.2. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, gelieve het product dat u wilt retourneren in een voldoende gefrankeerde verpakking terug te sturen naar: health.On Ventures GmbH, Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Duitsland.

13.1.3 Wij zullen u, na correcte uitoefening van het recht op retourzending, de aankoopprijs die u voor het product heeft betaald, inclusief eventuele verzendkosten die door ons in rekening worden gebracht voor standaard- of DHL-pakketverzending, terugbetalen.

Niet terugvorderbaar zijn de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een snellere verzendmethode dan DHL pakketvervoer (“expreszending”), evenals uw kosten voor het retourneren van de goederen (bijv. porto, verpakking of reiskosten).

13.2. Uitgebreid recht op retourzending van 30 dagen voor consumenten

13.2.1. Wij bieden ook een uitgebreid, vrijwillig recht van terugzending van 30 dagen voor bepaalde producten voor de consument, dat gratis of tegen betaling kan zijn.

Indien wij met u een dergelijk uitgebreid recht van retour zijn overeengekomen, dan kunt u alle bij ons als consument gekochte producten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen aan ons retourneren, mits de goederen in volledige staat zijn. De termijn begint op de dag na ontvangst van de goederen, de tijdige verzending van de goederen is voldoende om aan de termijn te voldoen. In ieder geval draagt u het transportrisico bij het retourneren van de goederen.

In tegenstelling tot het recht op een retourzending volgens 13.1 zien wij af van het recht op weigering volgens 13.1 zin 4 in het geval van het uitgebreide recht op retourzending. Wij nemen daarom ook goederen terug volgens dit uitgebreide recht op retourzending, waarvan het hygiënezegel na levering is verwijderd of die al zijn gebruikt of beschadigd.

13.2.2. Indien u gebruik wilt maken van dit uitgebreide recht van retourzending, stuurt u ons het volledige product dat u wilt retourneren in een voldoende gefrankeerde zending naar: health.On Ventures GmbH, Im Gewerbegebiet 5, D-91093 Heßdorf.

13.2.3. De bepalingen van paragraaf 13.1.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergoeding in het kader van het gratis, uitgebreide recht op teruggave.

Voor de terugbetaling volgens het uitgebreide recht van retourzending met kosten geldt het volgende: U krijgt het betaalde bedrag (inclusief eventuele verzendkosten voor standaard- of DHL-pakketverzending) minus de kosten voor het uitgebreide recht van retourzending teruggestort. De extra kosten voor een eventuele spoedzending door ons en de kosten die u maakt voor het retourneren van de goederen (bijv. porto, verpakking of reiskosten) worden niet vergoed.

13.3. Deze vrijwillige terugzendrechten voor consumenten volgens 13.1 of 13.2 beperken niet uw wettelijke rechten en dus ook niet uw wettelijke herroepings- en garantierechten.

Als u de bestelling als ondernemer heeft geplaatst, hebt u geen recht op deze vrijwillige 30 dagen retourzending (voor consumenten).


Deel 2

Gebruiksvoorwaarden Productreviews / Vragen en antwoorden van klanten

Wij zijn erg blij met uw feedback over onze producten of uw vragen en antwoorden. Zij helpen onze klanten om onze producten beter te beoordelen en een goede aankoopbeslissing te nemen.

Door het indienen van Inhoud op somnishop.nl (“Klant Inhoud”) gaat u ermee akkoord dat u

  • de enige eigenaar bent van de auteursrechten op de inhoud van de klantbijdrage,
  • u minstens 18 jaar oud bent,
  • de inhoud voldoet aan onze gebruiksvoorwaarden,
  • U verleent ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, gratis, royaltyvrije, overdraagbare licentie om volledig gebruik te maken van dergelijke Klantinhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot het publiceren, reproduceren, bewerken, vertalen en verwijderen (geheel of gedeeltelijk) van dergelijke Klantinhoud wereldwijd in welke vorm, medium en technologie dan ook.

Het gebruik van de inhoud van de klant is geheel naar eigen goeddunken van SomniShop. Wij behouden ons het recht voor om ingezonden inhoud niet te publiceren, te bewerken of te verwijderen naar eigen goeddunken. Dit geldt in het bijzonder als de ingediende inhoud:

  • beledigend, bedreigend, belastend, intimiderend, obsceen, discriminerend, of inbreukmakend op de privacy van een ander is,
  • in strijd is met de wet,
  • het bevat informatie over andere websites, adressen of andere contactgegevens,
  • het bevat klaarblijkelijk onjuiste feitelijke beweringen.

Uw klantgegevens worden meestal voor publicatie gecontroleerd door onze SomniShop redactie. Dit kan 1-3 werkdagen duren. Voor zover de inhoud van de klant overeenkomt met onze gebruiksvoorwaarden zoals hierboven beschreven, publiceren wij deze in principe (zonder enige wettelijke aanspraak erop). Dit geldt in het bijzonder voor negatieve productwaarderingen. Omdat deze ook onze klanten helpen om een goede aankoopbeslissing te nemen.

Door het doorgeven van de inhoud van de klant aan ons, stemt u ook in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze bepalingen inzake gegevensbescherming. Als u uw e-mailadres samen met de klantinhoud opgeeft, stemt u ermee in dat wij uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over uw klantinhoud en aanverwante zaken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar service@health-on.ventures of door contact met ons op te nemen onder de in het impressum vermelde gegevens.

Gebaseerd op een voorbeeld van e-recht24.de